Kyrie i gudstjenesten - Herre forbarm dig!

Kyrie i gudstjenesten – Herre, forbarm dig!

Ved Domorganist Else Marie Kristoffersen og sognepræst Kirsten Winther

Else Marie Kristoffersen beskriver nedenfor Kyrie-leddet i gudstjenesten fra en musikalsk vinkel og jeg, Kirsten Winther fra en liturgisk og eksistentiel.

I Folkekirkens Ritualbog står gudstjenesten, ritualer til de kirkelige handlinger samt ordination og kirkeindvielse beskrevet og forklaret. Ritualbogen står i Salmebogen efter de 791 salmer. Under gennemgangen af højmesseordningen, i note 1 beskrives Kyrie og Gloria.

Herre, forbarm dig! er Kyrie.

Og Gloria er Ære være Gud i det højeste! Og fred på jorden, i mennesker velbehag!

Kyrie er menighedens og den enkeltes påkaldelse af, råb om Gud Faders, Jesu og Helligåndens barmhjertighed og opmærksomhed. Og Gloria er en lovprisning til den Treenige Gud.

Her er menighedens indgang til gudstjenesten, efter at vi har bedt indgangsbønnen. I bønnen bliver det klart, at vi er kommet i kirke for at møde og lytte til Gud, og for at lære. Indgangsbønnen sætter scenen og den beskriver også, hvad vi som personer i menigheden er fælles om og har sammen.

Kyrie eleison er græsk, som er Det Nye Testamentes sprog. Fra den tidligste kirke hører Kyrie til gudstjenestens led og er i direkte fortsættelse af de mange: Herre, forbarm dig–råb, som lyder i de evangeliske beretninger. Vi genkender også ordene i Gloria fra englenes sang på marken julenat. Mange led i gudstjenesten kommer fra oldkirken og har rødder i Jesu tid på jorden og også i den jødiske gudstjeneste.

En gudstjeneste er mødet mellem Gud og mennesker. Gudstjenesten foregår i et åndedræt, en bevægelse frem mod det hellige – og bevæger sig så i slutningen ud i verden igen.

Mødet med Gud sker i sakramenterne, forkyndelsen og lovsangen. Sakramenterne er som dåben gudstjenestens forudsætning og som nadveren dens mål. 

Gudstjenesten og ritualerne er konservative størrelser, som hviler på en urgrund af menneskelig indsigt og erfaring. Man skal tænke sig om, hvis man vil ændre sprogbrug og lave ritualer om. Nutiden og dens temaer skal kunne rummes og tiltales i formen, men hvis ikke Gud samtidig kan komme til orde i formen, bliver det hele tomt.

Kyrie betyder Herre på græsk. Og når vi siger: Kyrie eleison – så beder vi Gud forholde sig til os med hjertet og være os nær. Vi kalder på hans barmhjertige forhold til os. I Gloria ser vi op mod Gud og lovpriser ham. Det er en bevægelse væk fra os selv. Kaldet på Guds barmhjertighed er det primære.

Kyrie signalerer grundholdningen i gudstjenesten; hvordan jeg stiller mig som menneske i den.

Herre – i det ligger helt enkelt, at jeg siger og anerkender, at Gud, som jeg henvender mig til, er større end mig. Han er min Herre, og jeg bøjer mig for ham. Og jeg ved, at jeg er mindre end ham. Det betyder ikke, at jeg er lille eller ingenting. Det betyder, at jeg aktivt anerkender at have brug for Gud. At have det ukompliceret med denne omstændighed, er en vigtig del af gudstjenesten og trosforholdet.

Tilværelsen kan tvinge os i knæ, og det gør den med mellemrum. Bøjer vi os da for det, som overvælder os, eller knæler vi i det for Gud, vores Herre. Og beder ham med sin levende kraft hjælpe os, så vi kan rejse os i det, som har tvunget os i knæ. Rejse os, for igen at bevæge os.

Mange kirker har et fast ritual for at synge Kyrie og Gloria i formessen. Oftest som korte korsvar. Her i Helsingør Domkirke har vi en anden tradition: Her synger domkoret en kyrie-sats som indledning efter første salme. Satsen er taget fra det store kirkemusikalske repertoire og er ofte en sats fra renæssancen. Fra den tid findes der nemlig utrolig mange kyrie-satser, som stilistisk er meget velegnede til gudstjenestens liturgi og som i længde passer godt. Satserne er taget fra messer sat i musik– altså værker, hvor alle gudstjenestens led er komponeret - af kendte komponister som Palestrina, Byrd, Gibbons, Orlando di Lasso mv. Nogle gange synger koret et gregoriansk, enstemmigt kyrie, andre gange en nyere sats.

At komponere musik til messens faste led – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei - har for renæssancens komponister været en bunden opgave. Der skulle skrives musik til brug ved den katolske kirkes gudstjenester. Men for senere komponister har messen udviklet sig til stort anlagte koncertværker, hvor man har brugt messens tekster som form, uden at værkerne dog er tænkt til at skulle fungere i en gudstjenestelig sammenhæng. Her er de simpelthen for lange og komplicerede. Tænk bare på J.S. Bachs Messe i h-mol og Mozarts store c-mol-messe.

Vi har i Skt. Olai kirke nu fået komponeret 4 nye kyrie-satser til brug ved højmessen. Satserne er komponeret af organist og kantor ved Holmens Kirke, Jakob Lorentzen. Jakob er også en meget anerkendt komponist af især vokale værker, og da han er dus med den kirkemusikalske tradition, har det været naturligt at spørge ham, om han kunne tænke sig opgaven. De 4 nye kyrie-satser vil blive uropført løbende fra september og de kommende måneder herefter af Domkoret og vil derefter blive brugt jævnligt ved søndagens højmesse.